Archive for the ‘فیلم هایی که می بینم’ Category

فریب خورده / دان سیگل (1971)

Posted by: passionofanna on ژانویه 17, 2017

رنج در پایین دست ، عشق در بالادست !

Posted by: passionofanna on ژانویه 17, 2017